เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารสร้างความเข้าใจและการจัดทำมาตรฐานโภชนาการของสถานศึกษา”