ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

งานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมประกอบด้วยงานสัมมนาวิชาการ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมจากสมาคม และนางน้ำฝน เวศนารัตน์ ผู้เกษียณรับมอบโล่จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  โดยการนำของนางนงคราญ  ดวงตา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ในเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำในการชับเคลื่อนกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีการแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง และได้มีการแสดงชุด “ฟ้อนเทียน“เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณ ปละปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล นำโดยนายสมพงษ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด”ลูกเสือไทย“ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

      เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในกิจจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่มีมาแต่โบราณ ปละปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน

Youtube Channel

จดหมายข่าว