งานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะร่วมงานสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมประกอบด้วยงานสัมมนาวิชาการ กีฬาสานสัมพันธ์ และงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมจากสมาคม และนางน้ำฝน เวศนารัตน์ …

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน

กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2565  โดยการนำของนางนงคราญ  ดวงตา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ในเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำในการชับเคลื่อนกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม