วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00น.
นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้ นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รอง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประขุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน