เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ7-55000-007 “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน”พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ