เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individualized Transition Plan: ITP )