วันที่ 8 ธ.ค. 66 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้รับบริการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยายาลภูเพียงและรพ.สต.ในสังกัดอบต.ฝายแก้ว มาฉีดวัคซีนHPV(ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) นักเรียนอายุ 12-20 ปี