เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียน