เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้เสริมความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยมีการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนทุกคน