อบรมการเงินและพัสดุ

อบรมการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดการอบรมการเงินและพัสดุ โดยมีนางสาวพิมสิริ พิชวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และคณะมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียน…
อบรมวินัยและการรักษาวินัย

อบรมวินัยและการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมวินัยและการรักษาวินัย โดย นางสาวพิมพ์ริฃา วังชากร นิติกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ ผู้ช่วยนิติกร ให้ความรู้แก่คณะครู และบุคคลากรในโรงเรียน…
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอนเตามแนววอลดอร์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำแนวการสอนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และหอนอน