อบรมการเงินและพัสดุ

อบรมการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดการอบรมการเงินและพัสดุ โดยมีนางสาวพิมสิริ พิชวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และคณะมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของโรงเรียน…
อบรมวินัยและการรักษาวินัย

อบรมวินัยและการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดอบรมวินัยและการรักษาวินัย โดย นางสาวพิมพ์ริฃา วังชากร นิติกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสาวปิยพร วุยชัยภูมิ ผู้ช่วยนิติกร ให้ความรู้แก่คณะครู และบุคคลากรในโรงเรียน…
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับรายงานตัวนักเรียนในจังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19…
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม พัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนการสอนเตามแนววอลดอร์ฟ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแนววอลดอร์ฟ 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำแนวการสอนไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และหอนอน
กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง”

กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ประเพณีปีใหม่เมือง” โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป…
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีเปิด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดพิธีเปิด การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน จัดพิธีเปิดจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 (การศึกษาพิเศษ) ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้กรอบแนวคิด เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล…

ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร โดยการนำของนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับมอบทุนสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ ในจังหวัด ณ ห้องประชุมวิชาการ สพป น่าน…

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ (กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ…