กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น ​เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน โดยครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด และแก้ไขพฤติกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สังคม การกระทำที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองให้นักเรียน…
โครงการทหารพันธุ์​ดี

โครงการทหารพันธุ์​ดี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช,พันธุ์สัตว์,กิ่งพันธุ์ไม้ผล และข้าวเกรียบฟักทอง โดยมีพล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38…
อนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยทีมสาธารณสุข

อนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี โดยทีมสาธารณสุข

งานอนามัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเช็คและติดตามความแข็งแรงสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 หน่วยงานคือโรงพยาบาลภูเพียง/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล…
งานโรงเรียนคุณธรรมขอแสดงความยินดี

งานโรงเรียนคุณธรรมขอแสดงความยินดี

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2567