ต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะนิเทศ กำกับติดตาม งานระบบควบคุมภายในและความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะนิเทศ กำกับติดตาม งานระบบควบคุมภายในและความปลอดภัยในสถานศึกษา จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนำโดย ดร.ธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จากวิทยาลัยชุมชนน่าน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และพาคณะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย …