เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน โดยครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด และแก้ไขพฤติกรรมเพื่อให้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สังคม การกระทำที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองให้นักเรียน ระดมความคิด จัดทำป้ายต่อต้านยาเสพติด และออกมานำเสนอ มีการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับละครสั้นที่เกี่ยวกับการเสพยาเสพติด พร้อมให้ข้อคิด แนวทางที่จะห่างไกลกับยาเสพติด และมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล