เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น ​เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล