งานอนามัยโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเช็คและติดตามความแข็งแรงสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก และสุขภาพจิตของนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 หน่วยงานคือโรงพยาบาลภูเพียง/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว