โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2567