🔸 กิจกรรมชุมชนต้นแบบ“ชุมชนคุณธรรม“วัดพระธาตุแช่แห้ง(หนองเต่า) อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
🔸 16 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ปฎิบัติศาสนกิจที่ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน
🔹 มติรับทราบ เห็นชอบสนับสนุนงานพัฒนาวัด

 • เรื่องการสร้างเสาหงส์โบราณ 1 คู่ ฟื้นฟูสิ่งมีอยู่ในอดีต
 • เรื่อง การสร้างรั้วเหล็กปิดทองคำ รอบพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ชั้นใน พร้อมรูปตามที่ได้ออกแบบ

🔸 ประชุมสร้างสรรค์ความร่วมมือชุมชนต้นแบบ โดยมีวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย โรงเรียน ส่วนราชการ

 • พระชยานันทมุนี : เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง
 • พระครูศรีนันทบัณฑิต : รองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง
 • นายพงษ์ศิลป์ ผาลา : นายอำเภอภูเพียง
 • นายเสกสถิตย์ ทารินทร์ : กำนันชุมชนหนองเต่า
 • นายสมนึก คำฝั้น : ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
 • หัวหน้าคุ้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกลุ่มฯ ในชุมชน
 • โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง
 • วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ