เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 โดยการนำของนายสมพงษ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีการบรูณาการจัดการเรียนการสอนในการทำพานของแต่ละระดับชั้น