เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 โดยการนำของนางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางมาติกา ศรีอ่อน ครู เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้านการบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่