เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ซึ่งทางคณะได้ศึกษาดูงานการดำเนินงาน

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • โรงเรียนคุณธรรม
  • ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  • ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประจำ
  • สถานศึกษาปลอดภัย

โดยมีครูแกนนำพร้อมทั้งนักเรียนแกนนำแต่ละกิจกรรมร่วมนำเสนอข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ศึกษาดูงาน