ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดี นายโฆษิต นุดวงแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ นางสาวรุ่งนภา อินต๊ะยศ เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการ และนางภรภัทร พุ่มจีน เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการ