เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 งานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม สู่การยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาวเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ(EMS) ในการนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม