เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 งานอนามัยโรงเรียนน่านปัญญนุกูล จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ภายใต้วิสัยทัศน์ส.3 ดี “สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี สิ่งแวดล้อมดี”โดยดำเนินการตามเกณฑ์ 10 องค์ประกอบตามด้านกระบวนการและ 6 ตัวชี้วัด ตามผลลัพธ์ด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้านสุขภาพที่พึงประสงค์