เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ การศึกษา ในการนี้นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมประชุม