งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม SAFA Mutipurpose Room 1-2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา