เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งถวายอาหารว่างและน้ำปานะ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน