เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร ครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล