เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จะจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้งานหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา