วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2566 เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงทำให้เป็นแรงผลักดันในการเรียนของน้องๆ