น่านเปิดเมือง เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท ) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เทศบาลเมืองน่าน มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่าย จัดงาน “เปิดเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล จ.น่าน” ณ ลานข่วงหลวงช้างค้ำ (ช่วงน้อย) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นเมืองสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for AIl) อีกทั้งส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการ และรองรับสังคมผู้สูงวัย (Aged Society โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 300 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป