เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เป็นสนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา โดยมี นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล เป็นประธานในพิธี และรับชมการแสดงชุดพิเศษของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “หกเป็งไหว้สา ปูจา พระธาตุแช่แห้ง” และเยี่ยมชมการแข่งขันต่างๆ