เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ“ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล