เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)” โดยนายสมพงษ์ อุ่นใจ ได้ชี้แจงนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะ Tape Model และวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพ “ส.3 ดี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี สิ่งแวดล้อมดี” ให้แก่คณะครูและบุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ขยายผลองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์โรงเรียนGSHPS พร้อมนำคณะครูร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม