เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 กิจกรรมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีนักเรียนแกนนำรอบรู้ด้านสุขภาพทั้ง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน 30 คนเรียนรู้กิจกรรมฐานสุขภาพ 4 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานรู้จักแบบจำลอง V-shape และตรวจร่างกาย 10 ท่า 2.ฐานตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน 3.แปรงฟันถูกวิธีด้วยรหัสลับฟันดี 2-2-2และ 4.ฐานฉลาดบริโภคและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนแกนนำมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพและเกิดทักษะ สามารถเข้าถึง เข้าใจ ซักถามโต้ตอบเรื่องสุขภาพ ตัดสินใจปรับพฤติกรรมสุขภาพและบอกต่อเพื่อน คนใกล้ชิดเรื่องสุขภาพได้ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน