เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการใช้จิตวิทยาและการบำบัดความเครียด เรื่อง “สร้างสุขทีมงาน สร้างบริการประทับใจ สร้างสายใยผูกพัน” ปีการศึกษา 2566โดยมีวิทยากรจากกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลน่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน