เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับการแนะแนววิชาชีพครูกิจกรรมบำบัดในโรงเรียน