เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ดำเนินกิจกรรมจัดทำแผนเผชิญเหตุก่อการร้าย ภายในสถานศึกษา เพื่อให้คณะครูและบุคลากร โรงเรียนน่านปัญญานุกูลมีความรู้และทักษะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 2