เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ณ ข่วงเมืองน่าน ซึ่งในการนี้ทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลผลิตนักเรียน และร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์