เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ อยู่อย่าง พอเพียง ภาคของการเก็บเกี่ยว โดยมี นายครรชิต ฝายนันชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน โดยแบ่งสายการเก็บเกี่ยวจำนวน 8 สาย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีสืบไป