วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ต้อนรับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ และแหล่งเรียนรู้”