วันที่ 23-24 คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลการใช้ระบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (การใช้งานโปรแกรมฯ)