วันที่ 9 พ.ย. 2566 มทบ.38 ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ออกหน่วยบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน เวลา 09.00 น.-12.00 น.