วันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2566 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2567-2570 ของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล