วันที่ 4 ตุลาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูบุคลากรมีมีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน โรคจากการทำงานและการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน