วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยงานคัดกรองสุขภาพนักเรียน รับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566