เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2666 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูบุคลากรและนักเรียนกลุ่มจิตอาสา ร่วมออกโรงทานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง เนื่องในพิธียกฉัตรงานพิธีมหามงคล”ยกฉัตรเกิ้ง”ถวายสักการะมหาบารมีพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน