เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดอบรมฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์กู้ภัยอบจ.น่าน