เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จัดอบรมทบทวนแผนป้องกันอัคคีภัยขั้นต้นในสถานศึกษา