เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนครูหอนอน และพี่เลี้ยงประจำหอนอน เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทักษะประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกัดกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่สู่ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ หัวข้อ : การสื่อสารเชิงบวกและสัมพันธภาพที่ดี สร้างสถานศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัย เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูยุคใหม่สู่ครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ” หัวข้อ : ปลุกพลัง / การสื่อสารเชิงบวก / ห้องเรียนและเรือนพักนอนแห่งความสุข (สู่การปฏิบัติ) เพื่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา จำนวน 21 แห่ง ทั่วประเทศ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี