เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูบุคลากร ร่วมพิธีมหามงคล ยกช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณี ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง